TECHNOLOGIES OF FLUID REMOVAL FROM GAS AND GAS CONDENSATE WELLS

Authors

  • В. Б. Воловецький Український науково-дослідний інститут природних газів; 61125, м. Харків, Красношкільна наб., 20,
  • В. І. Коцаба Український науково-дослідний інститут природних газів; 61125, м. Харків, Красношкільна наб., 20,
  • О. Ю. Витязь ІФНТУНГ, 76019, м.Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15, тел. (03422) 42073
  • О. М. Щирба Український науково-дослідний інститут природних газів; 61125, м. Харків, Красношкільна наб., 20,
  • А. В. Дьомін Український науково-дослідний інститут природних газів; 61125, м. Харків, Красношкільна наб., 20,
  • А. В. Гнітко Український науково-дослідний інститут природних газів; 61125, м. Харків, Красношкільна наб., 20,
  • С. В. Василенко Український науково-дослідний інститут природних газів; 61125, м. Харків, Красношкільна наб., 20,

Keywords:

well, hydrocarbon condensate, formation water, fluid removal, aeration, surfactants.

Abstract

The main problems that emerge during the gas and gas condensate wells exploitation are examined concerning the fluid, hydrocarbon condensate and formation water accumulation at the bottom and the wellbore. The fluid is accumulated in wells due to the gas speed reduction at the input of tubing and due to the reduction of the gas rate minimum requirement for fluid removing. The existing removal technology of formation water and hydrocarbon condensate from gas and gas condensate wells are viewed. To select an appropriate technology of fluid removal from gas and gas condensate wells it is proposed to conduct the gas-hydrodynamic calculation in reliance with the technical condition that will allow finding out a reason of fluid accumulation. The formation water composition of different fields, the foaming properties of surfactants with formation water and hydrocarbon condensate have been defined in laboratory studies. The experiments at the low rate, medium-rate and high rate wells of PJSC Ukrgazvydobuvannia have been carried out to define the optimum concentration of the surfactant solution. The recommendations on the use of surfactant solutions at the wells of PJSC Ukrgazvydobuvannia have been developed on the basis of the performed studies.

References

Бойко В.С. Довідник з нафтогазовоїсправи / В.С. Бойко, Р.М. Кондрат, Р.С. Яремійчук; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Львів. 1996. – 620 с.
2 Кондрат Р.М. Активний вплив на процеси розробки родовищ природних газів з водонапірним режимом для збільшення газоконденсатовилучення [Текст] / Р.М. Кондрат // Наука та інновації. – 2005. – Т 1. – № 5. – С. 12–23.
3 Кондрат Р.М. Підвищення продуктивності низькодебітних обводнених газових і газоконденсатних свердловин [Текст] / Р.М. Кондрат, О.Р. Кондрат, Ю.В. Марчук, І.І. Хомин//Розвідка та розробка нафтових і газових родо-
вищ. – 2007. – № 3 (24). – С. 14–17.
4 Кондрат О.Р. Підвищення ефективності експлуатації свердловин та роботи системи збору і підготовки свердловинної продукції зі значним вмістом рідини [Текст] / О.Р. Кондрат, Н.М. Гедзик // Розвідка та розробка нафтових і
газових родовищ. – 2012. – № 4 (45). – С. 164– 178.
5 Гнітко А.В. Дослідження ефективності видалення рідини зі свердловин Шебелинського газоконденсатного родовища в залежності від концентрації поверхнево-активних речовин [Текст] / А.В. Гнітко, Л.В. Воловик, А.В. Дьо-
мін, В.І. Жмурков, С.Б. Поповиченко // Питання розвитку газової промисловості України: зб.наук. праць. – Харків: УкрНДІгаз, 2009. – Вип. ХХХVІІ. – С. 186–190.
6 Воловецький В.Б. Способи очищення внутрішньої порожнини шлейфів газових та газоконденсатних свердловин [Текст] /В.Б. Воловецький, О.Ю Витязь, В.І. Коцаба,О.М. Щирба // Нафтогазова енергетика. – 2015.– №. 2 (24). – С. 32-43.
7 Воловецький В.Б. Забезпечення надійної експлуатації шлейфів газоконденсатних свердловин [Текст] / В.Б. Воловецький, О.М Щирба // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2006. – № 3 (20). – С. 98–103.
8 Муравьев В.М. Эксплуатация нефтяных и газовых скважин. – М.: Недра, 1978. – С. 448.
9 Кондрат Р.М. Газоконденсатоотдача пластов [Текст] / Р.М. Конрат. – М.: Недра, 1992. – 255 с.
10 Ширковский А.И. Разработка и эксплуатация газовых и газоконденсатных месторож дений: учебник для вузов [Текст] / А.И Ширко-
вский. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Недра,
1987. – 309 с.
МПК Е21В43/00. Способ удаления жидкости из газовых скважин и шлейфов / Минигулов Р.М., Шадрин В.И. Подання заявки 19.11.1990; Опубл. 15.08.1994, патентовласник Минигулов 12 Воловецький В.Б. Оптимізація роботи нафтових і газових свердловин на Юліївському НГКР: Доповідь на VI конференції молодих спеціалістів ДК "Укргазвидобування", смт. Чорноморськ. – 2009.
13 Воловецький В.Б. Попередження відкладання гідратів та збирання рідини під час продування свердловини та шлейфу [Текст] /В.Б. Воловецький, О.Ю Витязь, О.М Щирба //Розвідка та розробка нафтових і газових родо-
вищ. – 2010. – Вип. 1 (34). – С. 160–164.
14 Патент України №32695, МПК E21B 43/00. Спосіб видалення і збору рідини з газоконденсатних свердловин та шлейфів під час їх продувки / Воловецький В.Б., Світлицький В.М., Сенишин Я.М., Коцаба В.І., Щирба О.М., Бон-
даревська Л.О. Подання заявки 18.01.2008; Опубл. 26.05.2008; Бюл. № 10, патентовласник ДК "Укргазвидобування".
15 Воловецький В.Б. Шляхи зменшення втрат вуглеводнів під час експлуатації газоконденсатних свердловин Юліївського НГКР [Текст] / В.Б Воловецький, О.М Щирба, В.І. Коцаба, О.Ю. Витязь // Розвідка та розроб-
ка нафтових і газових родовищ. – 2012. – Вип. 2 (43). – С. 31-39.
16 Воловецький В.Б. Оптимізація роботи свердловин Наріжнянського та Юліївського НГКР [Текст] / В.Б Воловецький, О.М Щирба, В.В Величко, О.Ю. Витязь, Я.В Дорошенко // Розвідка та розробка нафтових і газових родо-
вищ. – 2013. – Вип. 4 (49). – С. 127-136.
17 Патент Російської Федерації №2346147, МПК Е21В43/00. Способ эксплуатации скважин и системы сбора газа в компрессорный период разработки газовых и газоконденсатных месторождений / Истомин В.А., Астафьев Е.Н.,
Байдин И.И., Максимчук А.Ю. Подання заявки 15.06.2007; Опубл.10.02.2009, патентовласник Истомин Владимир Александрович, Астафьев Евгений Николаевич.
18 Тер-Саркисов Р.М. Разработка месторождений природных газов [Текст] / Р.М. ТерСаркисов. – М.: ОАО Издательство Недра, 1999. – 659 с.
19 Бікман Є.С. Оптимізація розробки газоконденсатних родовищ в умовах низьких робочих тисків [Текст] / Є.С. Бікман, І.А. Мєдвєдєв, С.І. Сегеда, К.С. Курочкін // Компрессорное и энергетическое машиностроение. – Суми: 2011.
– Вип 3 (25). – С. 34-36.
20 Стрижов И.Н. Добыча газа [Текст] / И.Н Стрижов, И.Е. Ходанович. – Москва-Ижевск: Институт компютерных иследований, 2003. – 376 с.
21 Епрынцев А.С. Технология эксплуатации скважин по концентрическим лифтовым колоннам на поздней стадии разработки газовых месторождений /А.С. Епрынцев, И.Я. Якимов, П.С. Кротов, А.В. Нурмакин // Геология,
география и глобальная энергия. – 2011. – 2 (41). – С. 178- 185.
22 Епрынцев А.С. Анализ существующих технологических решений по удалению жидко-
сти из обводняющихся скважин на Медвежьем
НГКМ / А.С. Епрынцев, А.В. Нурмакин,
Д.В. Моторин, Р.Т. Исматов // Инновационные
технологии для нефтегазового комплекса: сб.
науч. тр. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2010. – 37-45 с.
23 Гвоздев Б.П. Эксплуатация газовых
и газоконденсатных месторождений [Текст] /
Б.П Гвоздев, А.И. Гриценко, А.Е Корнилов. –
М.: Недра, 1988. – 575 с.
24 Воловецький В.Б. Оптимізація втрат газу при продуванні свердловин шляхом використання ПАР [Текст] / В.Б. Воловецький, О.М Щирба // Науковий вісник ІФНТУНГ. –2005. – № 3 (12). – С. 81–84.
25 Воловецький В.Б. Підвищення ефективності експлуатації газоконденсатних свердловин в ускладнених умовах [Текст] / В.Б Воловецький, В.І. Коцаба, А.В. Дьомін, А.В. Гнітко, С.В. Василенко, О.М Щирба // Питання розвит-
ку газової промисловості України: зб. наук.праць. Вип. ХLIII. – Х.: УкрДНІгаз, 2015. –С. 106-114.
26 Гнітко А.В. Експеримент з масового застосування розчину поверхнево-активних речовин на сверловинах Шебелинського родовища [Текст] / А.В. Гнітко, А.В. Дьомін, В.І. Жмурков, Д.М. Когуч, З.І Івашко, О.А. Білик // Питання розвитку газової промисловості України: зб. наук. праць. – Харків: УкрНДІгаз, 2013. – Вип. ХLІ. – С. 160–163.
27 Роботько Л.В. Використання ПАР (спінювачі і деемульгатори) при видобуванні і підготовці рідких вуглеводнів в ГПУ "Полтавагазвидобування" [Текст] / Л.В. Роботько, Д.Т. Мірошниченко, М.С. Педик, О.М. Кітура, А.Є. Сказко // Питання розвитку газової промисловості України: зб. наук. праць. – Харків: УкрНДІгаз, 2012. – Вип. ХL. – С. 186–190.
28 Роботько Л.В. Використання ПАР піноутворювачів при видобуванні рідких вуглевод нів на родовищах ГПУ "Львівгазвидобування" [Текст] / Л.В. Роботько, В.Л. Отрішко, Д.Т. Мірошниченко, М.С. Ліпнягов, А.Є. Сказко, Д.Р. Пітула // Питання розвитку газової промисловості України: зб. наук. праць. – Харків: УкрНДІгаз, 2015. – Вип. ХLІІІ. – С. 62–67.
29 Патент України №72082, МПК E21B 43/12. Спосіб видалення рідини зі свердловини /Воловик Л.В., Гнітко А.В., Коцаба В.І., Кривуля С.В., Світлицький В.М., Фесенко Ю.Л., Кутінов С.О., Когуч Д.М., Жмурков В.І. Подання заявки 22.12.2011; Опубл. 10.08.2012; Бюл. № 15, патентовласник ДК "Укргазвидобування".
30 Світлицький В.М. Застосування твердих брикетованих поверхнево-активних речовин у боротьбі з обводненням газових і газоконденсатних свердловин [Текст] / В.М Світлицький, С.В. Дементій, В.М. Ахметова // Нафтова і
газова промисловість. – 2008. – Вип. 4. – С. 42– 43.
31 Патент України №84214, МПК E21B 43/22. Спосіб винесення рідини із вибою газової та газоконденсатної свердловини / Єгер Д.О., Мислюк М.І., Кукуєв А.Г., Жабко М.А.,
Бондар А.В., Іваненко В.І., Рудий М.І. Подання заявки 14.12.2006; Опубл. 25.09.2008; Бюл. № 18, патентовласник ПАТ "Укрнафта".
32 Патент України №105985, МПК E21B 43/00. Піноутворюючий склад для видалення рідини з вибою свердловин / Світлицький В.М., Іванків О.О., Третяк В.О., Хомин В.Б. Подання заявки 26.10.2015; Опубл. 11.04.2016; Бюл.
№ 7, патентовласники Світлицький В.М., Іванків О.О., Третяк В.О., Хомин В.Б.
33 Патент України №105984, МПК E21B 43/00. Піноутворюючий склад для видалення рідини з вибою свердловин / Іванків О.О., Світлицький В.М., Третяк В.О., Хомин В.Б. Подання заявки 26.10.2015; Опубл. 11.04.2016; Бюл.
№ 7, патентовласники Іванків О.О., Світлицький В.М., Третяк В.О., Хомин В.Б.
34 Патент України №31449, МПК E21B 43/00. Піноутворююча суміш для видалення рідини з газової свердловини / Балакіров Ю.А., Саркісов К.А., Терьохін Г.Д. Подання заявки 07.09.1998; Опубл. 15.12.2000; Бюл. № 7, патентовласник ЗАТ "Міжнародний науково-технічний університет".
35 Патент України №30673, МПК E21B 43/00. Піноутворювальний склад для видалення рідини з вибою свердловини / Щербина К.Г., Світлицький В.М., Зезекало І.Г., Ягодовський С.І., Іванків О.О. Подання заявки 13.04.1998; Опубл. 15.12.2000; Бюл. № 7, патентовласник Світлицький В.М.
36 Патент України №34731, МПК E21B 43/00. Суміш речовин для видалення рідини з вибою свердловини/ Бакай І.М., Бугай Ю.М.,Гончарук В.Я., Ковалко М.П., Литвин В.М., Малев В.І., Немчин О.Ф., Рибчич І.Й., Фреюк Т.М., Чернишов В.Г., Яценко О.В. Подання заявки 17.06.1999; Опубл. 15.04.2003; Бюл. № 4, патентовласник ТОВ Нові "МікроТехнології".
37 Патент України №83920, МПК Е21В43/00. Плунжер для піднімання рідини з обводнених газових і газоконденсатних свердловин /Кондрат Р.М, Климишин Я.Д., Кондрат О.Р., Василюк Л.М. Подання заявки 20.11.2006;
Опубл 26.08.2008; Бюл №16, патентовласник ІФНТУНГ.
38 Патент України №86412, МПК Е21В43/00. Плунжер для підйому рідини з обводненої газової свердловини / Кондрат О.Р, Угриновський А.В. Подання заявки 20.11.2006; Опубл 27.04.2009; Бюл №8, патентовласник ІФНТУНГ.
39 Угриновський А.В. Характеристика та вибір контрукцій плунжерних піднімачів [Текст] / А.В. Угриновський // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2008. – Вип. 3 (28). – С. 11–16.
40 Угриновський А.В. Класифікація плунжерів та особливості їх вибору для установки плунжерного піднімача [Текст] / А.В. Угриновський, Л.Б. Мороз, І.В. Криськів // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2011. –
Вип. 4 (41). – С. 13–20.
41 Патент України №42549, МПК Е21В43/00. Пристрій для видалення рідини з свердловини /Тарабарінов П.В., Купер І.М, Кукуєв А.Г., Манюк С.В., Садов А.М., Євчук Л.В.Подання заявки 03.04.2001; Опубл 15.10.2001;
Бюл №9, патентовласник Науково-технічний виробничий кооператив "Контракт".
42 Патент України №45029, МПК Е21В43/00. Пристрій для видалення рідини зі свердловини / Шлахтер І.С., Дячук В.В. Подання заявки 19.02.2001; Опубл 15.03.2002; Бюл.№3, патентовласник ДК "Укргазвидобування".
43 Воловецький В.Б. Збільшення обсягів відбору газу в умовах періодичної експлуатації газоконденсатних свердловин [Текст] / В.Б Воловецький, О.М. Щирба, О.Ю. Витязь, Я.В. Дорошенко // Науковий вісник ІФНТУНГ. – 2013.
– Вип. 2 (35). – С. 111-120.
44 Бікман Є.С. Результати промислових досліджень при експлуатації глибоких газоконденсатних свердловин Березівського газоконденсатного родовища газліфтним способом [Текст] / Є.С. Бікман, Р.Й. Сойма, В.С. Сливканич, М.Й. Дмитровський, Г.О. Хоменко // Питання розвитку газової промисловості України: зб. наук. праць. – Харків: УкрНДІгаз, 2003. – Вип. ХХХІ. – С. 189–196.
45 Бікман Є.С. Перспективи дорозробки Березівського ГКР в ускладнених геолого-промислових умовах [Текст] / Є.С. Бікман, В.М. Ліхван, В.Г. Семенюк, Р.Й. Сойма // Питання розвитку газової промисловості України: зб.
наук. праць. – Харків: УкрНДІгаз, 2009. – Вип. ХХХVІІ. – С. 157–159.
46 Фик М.І. Уточнення розрахунку ефективності роботи ДКС в умовах фактичних термоградієнтів та сучасних покриттів НКТ [Текст] / М.І. Фик // Нафтогазова галузь України. – 2014. – Вип. 1. – С. 25–28.
47 Дубров Ю.В. Использование двухфазных струйных насосов для эксплуатации низкодебитных газоконденсатных скважин [Текст] / Ю.В. Дубров, А.А Мордвинов, А.В. Федосеев // Электронный научный журнал "Нефтегазовое
дело". – 2006. – № 2.
48 Коловертнов Г.Ю. Автоматизация процесса удаления жидкости из газовых скважин и шлейфов / Г.Ю. Коловертнов, А.Н. Краснов, Ю.С. Кузнецов, М.Ю. Прахова, С.Н. Федоров, Е.А. Хорошавина // Журнал территория Нефте-
газ. – 2015. – № 9. – С. 70-76.
49 Джеймс Ли, Генри Никенс, Майкл Уэллс. Эксплуатация обводняющихся газовых скважин. Технологические решения по удалению жидкости из скважин / Пер. с англ. [Текст] / Джеймс Ли, Генри Никенс, Майкл Уэллс. – М.: ООО Премиум Инжиниринг, 2008. – 384 с.
50 Арбузов В.Н. Эксплуатация нефтяных и газовых скважин [Текст]: учебное пособие. Часть 2. Томский политехнический универси-тет / В.Н. Арбузов. – Томск: Издательство Томского политехнического университета, 2012. –
272 с.
51 Мирзаджанзаде А.Х. Основы технологии добычи газа [Текст] / А.Х. Мирзаджанзаде, О.Л. Кузнецов, К.С Басниев, З.С. Алиев. – М.: ОАО Издательство Недра, 2003. – 880 с.
52 Воловецький В.Б. Аналіз ускладнень при експлуатації газових і газоконденсатних свердловин та шляхи боротьби з ними [Текст] /В.Б. Воловецький, О.Ю. Витязь, В.І. Коцаба,О.М Щирба, О.М. Витвицька // Науковий вісник ІФНТУНГ. – 2015. – № 2 (39). – С. 78–88.
53 Вахрів А.П. Інтелектуальний потенціал – основа розвитку підприємства [Текст] / А.П. Вахрів, Д.М. Когуч, О.В. Дідошак, Г.М. Савченко, М.А. Попов, С.О. Нестеренко //Нафтогазова галузь України. – 2016. – Вип. 4. – С. 10–11.
54 Закиров С.Н. Проектирование и разработка газовых месторождений [Текст] /С.Н. Закиров, Б.Б. Лапук. – М.: Недра, 1974. –376 с.
55 Аксьонов В.В. Шляхи оптимізації розробки водоплаваючих покладів (на прикладі Недільного газоконденсатного родовища)[Текст] / В.В. Аксьонов, Ю.Р. Лис, Д.М. Ліщинський // Питання розвитку газової промислово-
сті України: зб. наук. праць. – Харків: УкрНДІ-газ, 2011. – Вип. ХХХІХ. – С. 134–138.

Published

2016-09-22

How to Cite

Воловецький, В. Б., Коцаба, В. І., Витязь, О. Ю., Щирба, О. М., Дьомін, А. В., Гнітко, А. В., & Василенко, С. В. (2016). TECHNOLOGIES OF FLUID REMOVAL FROM GAS AND GAS CONDENSATE WELLS. Oil and Gas Power Engineering, (2(26), 19–34. Retrieved from https://nge.nung.edu.ua/index.php/nge/article/view/382

Issue

Section

PHYSICAL-TECHNICAL PROBLEMS OF ENERGY CARRIERS RECOVERY