Submissions

Login or Register to make a submission.

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.
 • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
 • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, or RTF document file format.
 • Where available, URLs for the references have been provided.
 • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
 • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines.
 • УВАГА! Для коректного відображення даних про автора англійською та українською мовою (П.І.Б., адреса місця роботи автора, назва статті, анотації, ключові слова) та чіткої подальшої ідентифікації статті у міжнародних базах даних, присвоєння DOI просимо заповнити Довідку про автора
  за посиланням та прикріплювати даний файл у п. 2 "Вивантаження подання"

Author Guidelines

Вимоги до оформлення статей

Рукописи статей, що подаються до університетських науково-технічних журналів, повинні бути актуальними, зрозумілими, повноцінними, виконані на високому науково-технічному рівні і відповідати нафтогазовому профілю, містити наукову і практичну новизну, викликати інтерес у читачів наукової спільноти.

Рекомендації щодо написання статті:

Стаття не повинна містити елементів плагіату (включаючи перевидання статті або її частин, подання  одночасно в декілька журналів, використання текстів та ілюстрацій без дозволу їх правовласника) і cамоплагіату.

Стаття не повинна містити орфографічних і граматичних помилок. Статтю написано грамотно.

 

Стаття повинна бути завершена, не фрагментарна, логічна, не «архівного» чи «статистичного» характеру.

 

Стаття повинна бути спрямована на вирішення конкретних цілей і задач нафтогазової проблематики.

 

Стаття повинна висвітлювати важливі регіональні дослідження, які не можуть бути проведені в іншій місцевості і відображають конкретні географічні, кліматичні, соціально-економічні проблеми.

 

Стаття здатна як доповнити і розширити бази Scopus і Web of Science, так і зробити новий внесок у нафтогазову галузь науки, сформувати нові дискусійні теми, відкрити нові перспективи співпраці в науковій галузі.

 

Авторам настійно рекомендується перевіряти кінцеві варіанти статті на помилки, перш ніж повернути виправлений рукопис до редакції, оскільки врахування запізнілих поправок не гарантується.

Відповідальність за зміст статті і коректність викладеного матеріалу несе автор.

 

     До редакції стаття подається он-лайн, після попереднього узгодження тематики статті з проблематикою журналу:

https://nge.nung.edu.ua - "Нафтогазова енергетика".   

 Електронна пошта редакції: redntv@nung.edu.ua 

  Стаття повинна бути структурована за такими пунктами:

 1. Назва статті відтворює її зміст та привертає увагу наукової аудиторії, в тому числі міжнародну. Містить не більше 12 слів.
 2. Кількість авторів – не більше 10 (причому не більше 4 з однієї організації).
 3. Анотація викладена в одному абзаці( не поділяється на підрозділи), зрозуміла,містить короткий опис проведених досліджень, розкриває основні результати роботи; ціль статті сформульовано коректно.
  Обсяг анотації разом із ключовими словами - не менш як 1800 знаків (з пробілами, українською, російською та англійською).
 4. Ключові слова повинні конкретизувати інформацію про дослідження, але не узагальнювати її. Складаються з 3-6 слів, словосполучень, відокремлені за допомогою крапки з комою, не повторюються в назві статті, відповідають змісту роботи.
 5. Вступдає змогу оцінити сучасний стан проблеми на світовому рівні. Завершується вступ формулюванням мети роботи – «виявити…», «охарактеризувати…», «з’ясувати…».
 6. Аналіз сучасних закордонних і вітчизняних досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення даної проблеми і на які посилається автор.
 7.  Висвітлення невирішених раніше частин загальної проблеми, якій присвячується стаття.
 8. Формулювання цілей статті(постановка задачі і методів досліджень, що розглядаються).
 9. Висвітлення основного матеріалудослідження з повним обґрунтуванням одержаних наукових результатів. Розділ дає змогу побачити, що в дослідженнях виключені всі можливі джерела помилок, автор володіє інформацією про всі чинники, що впливають на результат.

Кількість дослідів повинна бути достатньою, об’єм вибірок має відповідати аналогічним дослідженням,  опублікованим в міжнародних наукових виданнях. Дослідні дані обробляють коректними статистичними методами (перевагу надавати якомога сучаснішим багатомірним). Аналіз результатів містить достатнє статистичне обґрунтування і відповідає загальновизнаним нормам нафтогазової галузі.

 1. Висновкиз даного дослідження (наукова новизна, теоретичне і практичне значення) повинні бути:
 • лаконічні, конкретні, відповідають меті і назві статті;
 • дослівно не дублюються у всіх мовних версіях анотацій;
 • не починаються «черговою фразою» (напр., «В результаті проведених досліджень були отримані такі….»);
 • міститься нова інформація, відсутнє перефразування будь яких розділів статті;
 • аргументи логічні і структуровані, дані статті підтверджують і обґрунтовують висновки;
 • висвітлені перспективи подальшої роботи у даному напрямку;
 • відображено, як результати корелюють з очікуваннями і більш ранніми дослідженнями; вказано чи стаття підтверджує чи спростовує вже існуючі теорії і як дослідження вплинуло на процес збагачення наукових знань.
 1. Список використаних джерел слід оформити відповідно до правил для авторів, заснованих на ДСТУ 8302:2015 "Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». Також необхідно подати транслітерацію літератури REFERENCES.

Ресурс для транслітерації з української мови -  http://ukrlit.org/transliteratsiia/ 

Ресурс для транслітерації з російської мови -  https://translate.meta.ua/translit/

 

     Рекомендований обсяг рукопису статті - від 7 стор.

 

 

 

 

 

     Електронний варіант статті повинен задовольняти таким вимогам:

 1.   1Стаття набираєтьсяу редакторі Microsoft Word на аркуші формату 210х297 мм, поля (мм): верхнє – 20, нижнє – 25, ліве – 30, праве – 15.
 2.    2.  Порядок набору:

        УДК (Times New Roman (Cyr), кегль 11, без абзацного відступу, вирівнювання – зліва).

      Назва статті (Arial (Cyr), кегль 14, bold, прописом, без абзацного відступу, вирівнювання – по центру, відбивки зверху і знизу – 9 пт).

     Ініціали, прізвище автора (співавторів) (Times New Roman (Cyr), кегль 11, bold italic, без абзацного відступу, вирівнювання – по центру). Прізвище відповідального за подання статті  автора повинно  бути позначене зірочкою.

    Назва організації, її повна поштова адреса, адреса електронної пошти (Times New Roman (Cyr), кегль 11, italic, без абзацного відступу, вирівнювання – по центру, відбивка знизу – 12 пт). Якщо автори статті представляють декілька організацій, то необхідно для кожної організації аналогічно вказати її назву, повну поштову адресу і адресу електронної пошти.

   Анотації українською, російською та англійською мовами – кегль (менший від основного тексту статті) – 10, інтервал - 1,0. Повинна містити не менш як 1800 знаків.

   Основний текст набирається таким чином:

        2.1. Стиль “звичайний”, гарнітура - Times New Roman (Cyr), кегль 12, абзацний відступ – 0,75 см, міжрядковий інтервал – 1,0.

Текст статті, в якому повинні бути вказані вище елементи, обсягом від 7 сторінок.

      2.2. Відбивки по тексту не використовуються за винятком підрозділів статті (підрозділи, підпункти і т. п. відокремлюються відбивками “перед” – 9, “після” – 6).

 1.    Для набирання формулвикористовується редактор формул Equation v. 3.0. або Math Type 6,9 Стилі: Text – Times New Roman (Cyr), Function – Times New Roman (Cyr), italic, Variable - Times New Roman (Cyr), italic, L.C.Greek – Symbol, italic, Symbol – Symbol, italic, Matrix/Vector - Times New Roman (Cyr), Number - Times New Roman (Cyr). Розміри: Full – 11, Subscript/Superscript – 8, Sub-Subscript/Superscript – 8, Symbol – 14, Sub- Symbol – 10.


Забороняється використовувати вбудований у МS Office версій 10 і вище редактор формул!

Для наочності рекомендується формули відокремлювати  відбивками зверху і знизу–6 пт.

     Формули компонуються так, щоб вони вміщалися в колонку шириною 80 мм!!!

 1.  Таблиці повинні бути складені лаконічно, зрозуміло і містити мінімальні відомості, необхідні для ілюстрування суті статті. Таблиці не повинні дублювати результати, представлені в інших місцях рукопису (наприклад, у вигляді графіків).

     Назва таблиці: Times New Roman (Cyr), кегль 11, bold, без абзацного відступу, вирівнювання – по центру, відбивки зверху і знизу – 6 пт.

Таблиці компонуються так, щоб вони вміщалися в колонку шириною 80 мм або 165мм!!!

 1.  Ілюстрації до статей (схеми, графіки, діаграми) повинні бути виконані у растровому (векторному) форматах (BMP, TIF, PCX, JPG, GIF, CDR) і додаватися окремим файлом.

     Забороняється використовувати графічний редактор MS WORD!!!

     Ілюстрації типу фотографій повинні бути відскановані з роздільною здатністю не менше 400 dpi і/або додаватися в оригіналі.

     Усі рисунки, графіки і фотографії можуть бути чорнобілими, кольоровими або півтоновими.

     Ілюстрації, перескановані з періодики та накреслені вручну, не приймаються!!!

     Підписи до ілюстрацій: Times New Roman (Cyr), кегль 10, bold, без абзацного відступу, вирівнювання – по центру. Написи в ілюстраціях виконуються гарнітурою Arial.

     Забороняється використовувати абревіатуру в назвах.

 1.     Використані автором літературні джерела, на які є посилання у тексті, наводяться у кінці статті загальним списком у порядку згадування. До нього слід включати лише джерела, на які є посилання у статті. У тексті порядковий номер (згідно списку) літературного джерела, на яке посилаються,  подається  у квадратних дужках, наприклад, [4]. Обов’язково оформити REFERENCES.

 

     Додатково до тексту статті додається файл з довідкою про авторів (для присвоєння індексу DOI кожній публікації).

 

ДОВІДКА ПРО АВТОРА

 

 1. Автор (укр. і англ.)____________________________________________________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові)

 1. Науковий ступінь____________________________________________________________________

 

 1. Вчене звання, ID ORCID ______________________________________________________________

 

 1. 4. Місце роботи (повна назва організації та адреса укр. і англ.)_________________________________

 

 1. Контактний номер телефону___________________________________________________________

 

 1. Електронна пошта ___________________________________________________________________

 

 1. Поштова адреса з індексом (на яку необхідно направити примірник збірника наукових праць) _____________________________________________________________________________________

 

 1. Назва публікації (укр. і англ.) ___________________________________________________________

 

 1. Анотації трьома мовами з ключовими словами (укр., рос., англ.) ___________________________

 

 1. Дата подання статті до редакції________________________________________________________

 

 

Якщо авторів декілька, довідку можна оформити одну з чітким вказанням прізвищ і місця роботи українською і англійською мовами.

     Рукописи, які не враховують наведені вище вимоги, повертаються автору без розгляду по суті. Датою надходження рукопису статті в редакцію вважається дата надсилання її кінцевого варіанта.

 

Privacy Statement

Імена та адреси електронної пошти, введені на сайті цього журналу, будуть використані виключно для цілей, позначених цим журналом, і не будуть використані для будь-яких інших цілей або надані іншим особам і організаціям.