Публікаційна етика

Редакція науково-технічного журналу «Нафтогазова енергетика» підтримує певний рівень вимог під час добору та прийому статей. Вони визначаються науковим напрямком журналу, стандартами якості наукових робіт та їх викладення, прийнятими у науковому співтоваристві.

Наведені нижче правила розроблені керуючись рекомендаціями Комітету з етики публікацій (Committee on Publication Ethics), міжнародними стандартами для редакторів та авторів (International standards for editors and authors), а також Етичним кодексом ученого України, та можуть надати істотну допомогу як досвідченим, так і молодим вченим.

Етичні зобов'язання редакційної колегії журналу

          1. Редакційна колегія без упередження розглядає всі представлені до публікації рукописи, оціню-ючи їх належним чином, не зважаючи на расову, релігійну, національну приналежність, а також службове положення чи місце роботи автора (авторів).

            2. Всі надані для публікації матеріали проходять ретельний відбір і сліпе подвійне рецензування.

          3. При прийнятті рішення щодо публікації редактор наукового журналу керується достовірністю представлення даних та науковою значимістю розглянутої роботи. Редколегія виносить справедливі та неупереджені рішення, незалежні від комерційних чи інших інтересів, щоб забезпечити чесний процес рецензування.

           4. Редколегія залишає за собою право відхилити рукопис або повернути його на доопрацювання, якщо матеріали не відповідають науковим напрямкам і проблематиці журналу або є плагіатом на вже опубліковані.

         5. Редактор і члени редакції не надають іншим особам інформацію, пов’язану з вмістом рукопису, що знаходиться на розгляді (окрім осіб, які беруть участь у професійній оцінці цього рукопису), а матеріали, що містяться у ньому, можуть бути використані у власних дослідженнях цих осіб тільки за згодою автора.

    6. Після позитивного рішення редакції рукопис публікується в журналі та розміщується на відповідних електронних ресурсах.

       7. Редколегія має право вилучити навіть опубліковані матеріали, за умов з’ясування порушення чиїхось прав або ж загальноприйнятих норм наукової етики. Про факт вилучення редакція повідомляє як автора, так і організацію, де була виконана робота.

        8. Редактори, автори і рецензенти повинні сповіщати про свої інтереси (інтелектуального плану, фінансові, персональні, політичні, релігійні), які можуть вплинути на їх об’єктивність при редагуванні і рецензуванні матеріалів публікацій (випадок конфлікту інтересів).

          9. Відповідальність і права редактора журналу відносно поданого особисто рукопису, повинні бу-ти делеговані будь-якій іншій кваліфікованій особі.

       10. Редакція журналу не несе жодної відповідальності перед авторами та/або третіми особами за можливий збиток, викликаний публікацією статті.

 

Етичні зобов’язання авторів

        1. Основний обов'язок автора полягає в тому, щоб надати точний звіт про проведене дослідження, а також об'єктивне обговорення його значущості. Автори повинні представити свої результати чітко та однозначно, так щоб їх висновки могли бути підтверджені іншими вченими, без підробки отримання даних або неналежного маніпулювання ними.

        2. Автори рукописів несуть усю повноту відповідальності за їх зміст і сам факт публікації. У рукописі повинні бути вказані відомі авторам небезпеки і ризики, пов’язані з проведеними дослідженнями або застосуванням їх результатів.

       3. Автор, який подає рукопис, відповідає за те, щоб до списку співавторів були включені тільки ті особи, які відповідають критерію авторства (доклали значний науковий внесок у представлену роботу і розділяють відповідальність за отримані результати тощо). Також він бере на себе відповідальність за згоду інших авторів на публікацію в журналі отриманих результатів досліджень.

       4. Автори не повинні надавати в журнал рукопис, що відправлений в інший журнал і знаходиться на розгляді, або містить вже опубліковані матеріали.

       5. Автор повинен цитувати ті публікації, які здійснили визначальний вплив на сутність роботи, що викладалася, а також ті, які можуть швидко познайомити читача з більш ранніми роботами, важливими для розуміння цього дослідження. Необхідно також належним чином вказувати джерела принципово важливих матеріалів, використаних у роботі (за винятком загальновідомих), якщо вони не були отримані самим автором.

      6. Автори повинні чітко вказати джерела всієї процитованої або наведеної інформації та мають належним чином оформити посилання на літературні джерела, що використані у роботі.

        7. Автор зобов'язаний допрацювати рукопис відповідно до зауважень рецензентів або редколегії та повернути його до редакції.

        8. Якщо автор виявить суттєві помилки або неточності в рукописі на етапі його розгляду або після опублікування, він повинен якнайшвидше повідомити про це редакцію журналу.

 

Етичні зобов’язання рецензентів

       1. Рукопис, отриманий для рецензування, повинен розглядатися як конфіденційний документ, який неможна передавати для ознайомлення чи обговорення третім особам, які не мають на те повноважень від редакції.

      2. Рецензент, який має підстави вважати, що його кваліфікація (чи напрямок) не відповідають рів-ню досліджень, наведених у рукописі, або не може бути об'єктивним, наприклад, у випадку конфлікту інтересів з автором або організацією, повинен повідомити про це редакцію з проханням виключити його з процесу рецензування.

    3. Рецензент повинен об'єктивно оцінити якість рукопису, проведену експериментальну і тео-ретичну роботу, її інтерпретацію і виклад, а також врахувати, якою мірою робота відповідає науковим і літературним стандартам.

    4. Рецензент зобов'язаний надати об'єктивну та аргументовану оцінку викладених результатів дослідження. Будь-яке твердження про те, що наведений в рукописі матеріал був раніше опублікований, має супроводжуватись відповідним посиланням. Персональна критика автора є неприйнятною.

    5. Рецензент не повинен використовувати або розкривати неопубліковану інформацію, що міс-титься в наданому рукописі, якщо на це немає згоди автора чи авторів.

       6. Рецензент повинен своєчасно здійснити рецензування та надати відповідний відгук.